WHO

De WHO gedragscode heet voluit de ‘Internationale Gedragscode voor het op de markt brengen van vervangingsmiddelen voor moedermelk‘.

Het betekent dat ouders zelf een keuze moeten kunnen maken voor de voeding van hun kind, zonder beïnvloeding van commerciële partijen. Dankzij de WHO-code is in Nederland de reclame voor babyvoeding onder zes maanden aan banden gelegd. De WHO-code is uitgebreider dan de Nederlandse Warenwet of de Europese wet- en regelgeving.

Ik werk echter niet alleen met merken en producten van bedrijven die zich aan de WHO-code houden. Dit is de reden dat ik voor sommige merken geen reclame zal maken.

De WHO-code wil: 

 • borstvoeding beschermen en bevorderen
 • dat ouders de juiste en voldoende voorlichting krijgen
 • dat vervangingsmiddelen voor moedermelk – wanneer nodig – juist worden gebruikt
 • dat richtlijnen voor de verkoop van en reclame voor babyvoeding worden nageleefd

KLACHTEN

Als je ontevreden bent over mijn dienstverlening of een andere klacht hebt over je contact met mij, dan zou ik het waarderen als je daarover direct contact met mij opneemt. Dat kan schriftelijk, telefonisch en per mail.

Omdat ik lid van de NVL kun je ook je klacht indienen bij de Klachtencommissie >>
Ook ben ik aangesloten bij de brancheorganisatie BO geboortezorg voor de klachtenregeling.

PRIVACY

Inleiding

Als cliënt is het goed om te weten hoe de lactatiekundige IBCLC met persoonsgegevens omgaat.

Verslaglegging

Het doel van verslaglegging is:

 • registratie van de geleverde zorg
 • naslag voor de lactatiekundige en eventuele waarnemer om verantwoorde zorg te kunnen leveren
 • mogelijkheid om verantwoording af te leggen over de gegeven zorg
 • mogelijkheid om de geboden zorg financieel af te handelen

In het verslag worden de volgende gegevens opgenomen:

 • personalia/identificatiegegevens
 • financiële en administratieve gegevens
 • lactatiekundige/psychologische en medische gegevens

Inzagerecht

Je hebt het recht om de gegevens die over je/jullie zijn vastgelegd in te zien. Indien je meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd, kun je de lactatiekundige IBCLC verzoeken deze te wijzigen.
De gegevens worden geheimgehouden voor onbevoegden en personen die niets met de gegevensverwerking van doen hebben.

DPIA (Data Protection Impact Assessment)

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) dienen organisaties een DPIA op te stellen als een verwerking van persoonsgegevens waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van de natuurlijke personen van wie de gegevens worden verwerkt. De werkzaamheden van een lactatiekundige IBCLC horen niet bij een hoog risico. 

Contact met andere zorgverleners

Wanneer de lactatiekundige het verslag of een overdracht naar andere zorgverleners wil sturen moet daarvoor om toestemming worden gevraagd. Mondelinge toestemming is voldoende, dit wordt in de schriftelijke verslaglegging vastgelegd. Afwijken hiervan is alleen toegestaan bij ernstige zorg over moeder en/of kind.

Beroepsgeheim

Gegevens worden niet zonder toestemming aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Als cliënt dien je hiervoor toestemming te geven. De lactatiekundige IBCLC heeft zich, gezien de aard van haar/zijn werkzaamheden, te houden aan de wet op het Medisch Beroepsgeheim. In de Code of Personal Conduct van de IBLCE wordt het beroepsgeheim met name genoemd en lactatiekundigen IBCLC zijn verplicht zich daaraan te houden.
Indien de lactatiekundige IBCLC zich geroepen voelt zichzelf te ontheffen van het beroepsgeheim zal zij/hij eerst nagaan of het informeren van andere hulpverleners de reden tot het opheffen van het beroepsgeheim zou kunnen oplossen. In uiterste situaties kan de lactatiekundige IBCLC overwegen zich tot een justitiële instelling te wenden.  

SSL-certificaat website (Secure Socket Layer)

Een SSL-certificaat beveiligt de verbinding tussen de bezoeker en de website. De data die via deze verbinding loopt, wordt versleuteld en is niet leesbaar voor anderen. Het groene hangslot of de groene adresbalk maken bezoekers en klanten duidelijk dat de website is beveiligd. Zodra op de website contactgegevens ingevuld kunnen worden, is een SSL-certificaat verplicht. Deze website heeft dit.

Bewaartermijn

Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) zijn zorgverleners verplicht een dossier bij te houden. De algemene bewaartermijn is 15 jaar.

Datalekken

Bij een datalek gaat het om toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens bij een organisatie zonder dat dit de bedoeling is van deze organisatie. Onder een datalek valt niet alleen het vrijkomen (lekken) van gegevens, maar ook onrechtmatige verwerking van gegevens. Ook een lactatiekundige heeft de plicht dit te melden bij de autoriteit persoonsgegevens.

redactie: Jeske Weel  site: Harm Wimmenhove